Wachtwoord Instellen

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht. De wachtwoord komen niet overeen

Inloggen

Er is geen gebruikersaccount gevonden.

De opgeven resettoken is niet geldig

Je wachtwoord is succesvol ingesteld. Je kunt inloggen.

Je bent succesvol uitgelogd.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Wachtwoord Herstellen

Er is een email met een resetlink naar u verzonden.

Dit veld is verplicht. Dit is geen geldig emailadres.

Zorgtraject

Aanmelding

Als u vermoedt dat er bij uw kind sprake is van dyslexie, dan is het afhankelijk van de gemeente waarin u woont wat de aanmeldingsroute is. In de ene gemeente kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij BTSW, in de andere gemeente verloopt de aanmelding via de gemeente. Voor informatie in uw gemeente kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging van BTSW.

Na de aanmelding neemt BTSW contact op met de school van uw kind. Bij school wordt informatie opgevraagd over de schoolresultaten en de extra begeleiding die is gegeven. School levert een volledig leerlingdossier aan, welke ondertekend moet zijn door de directie. Hierna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek op de vestiging.

Onderzoek

Het onderzoek met uw kind zal circa 2 dagdelen in beslag nemen en bestaat uit een intelligentie-, sociaal-emotioneel-, werkgeheugen- en didactisch onderzoek. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn, zijn hier bij BTSW ook mogelijkheden voor. Het dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd door of onder supervisie van één van onze GZ-psychologen.

Criteria om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexietraject:

 • Het kind is tussen de 7 en 12 jaar oud.
 • Er zijn E-scores (laagste 10%) op drie achtereenvolgende hoofdmeetmomenten op de Drie-minuten-toets (DMT) of er zijn E-scores op drie achtereenvolgende hoofdmeetmomenten op CITO Spelling in combinatie met drie D-scores op de DMT.
 • Wanneer er sprake is van een doublure, dienen de scores op de DMT afgezet te worden tegen leeftijdsgenoten.
 • De school dient middels handelingsplannen aan te kunnen tonen dat er minimaal twee keer een periode van 10 tot 12 weken intensieve begeleiding (minimaal 3x20 minuten, of in ieder geval in totaal 60 minuten per week) is ingezet op de lees- en spellingproblemen. Deze begeleiding moet gegeven zijn door een gespecialiseerd Remedial Teacher op minimaal zorgniveau 3. Dat wil zeggen dat de interventies hebben plaatsgevonden op school, maar buiten de context van reguliere of verlengde instructie in de klas. Begeleiding dient bij voorkeur individueel te zijn en anders in een groepje van maximaal vier kinderen.
 • Wanneer er sprake is van andere problematiek op stoornisniveau (comorbiditeit), moet deze problematiek eerst onder controle zijn(bijvoorbeeld door medicatie of behandeling). Deze problematiek mag niet interfereren met de lees- en spellingproblemen van het kind.

Verslaglegging

Tijdens de verslagbespreking wordt duidelijk of er bij uw kind sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) of niet. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

 • Indien EED is vastgesteld, wordt er een dyslexieverklaring afgegeven en een indicatie voor een vergoed behandeltraject (36 - 58 behandelingen, afhankelijk van de gemeente waarin u woont).
 • Uit het onderzoek kan ook komen dat er wel sprake is van dyslexie, maar dat deze niet ernstig en/of enkelvoudig is. Uw kind krijgt dan wel een dyslexieverklaring, maar geen indicatie voor vergoede behandeling. De dyslexiebehandelingen kunnen alsnog plaatsvinden, maar de kosten zijn dan voor eigen rekening (de intensiteit en duur van de behandelingen kan nader worden afgestemd).
 • Uit het onderzoek kan ook de conclusie volgen dat er geen sprake is van dyslexie: de problemen hebben een andere oorzaak.

Voor de diagnose 'EED' gelden bovengenoemde voorwaarden voor het dyslexieonderzoek, plus de volgende voorwaarden:

 • Er moet sprake zijn van een dyslexietyperend cognitief profiel. Er dient minimaal op 2 testprestaties van het kind binnen de laagste 10% te worden gescoord:
  • Teken-klankkoppeling: accuratesse/snelheid
  • Fonologische verwerking: accuratesse/snelheid
  • Snel serieel benoemen: letters en cijfers
 • Er zijn geen alternatieve verklaringen voor de lees- en spellingproblemen en er is een positief behandeladvies geformuleerd; dit advies hangt onder andere af van de motivatie van het kind en de omgeving.

Behandeling

Indien er EED is vastgesteld, wordt er een behandeltraject (36 - 58 behandelingen, afhankelijk van de gemeente waar u woont) vergoed, welke wordt bekostigd door de gemeente. BTSW hanteert het protocol ‘Dyslexie diagnose en behandeling (PDDB)’ van Blomert (2013) en focust daarnaast op sociaal-emotionele ondersteuning als belangrijke pijler in de behandeling (psycho-educatie). Daarnaast wordt er op de positieve kenmerken van dyslectici, zoals de creativiteit en fantasie, ingezet. Onze cliënten worden individueel behandeld en de behandeling richt zich in eerste instantie op de basisprocessen van lezen en spelling. Een doorlooptijd van een gemiddeld behandeltraject varieert tussen 12 en 18 maanden, overeenkomend met 36 tot 58 behandelingen. Hierbij wordt uitgegaan van 1 behandelsessie van 45 minuten per week, ondersteund door (computergestuurde) thuisoefeningen op 5 andere werkdagen van de week gedurende 10 tot 20 minuten per dag. De behandelingen kunnen in overleg op school of op één van onze vestigingen uitgevoerd worden.

Ouders/verzorgers en de leerkracht worden actief betrokken bij de behandeling. Zij worden geïnformeerd over zaken die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op het afgesproken behandelplan en over de evaluatieresultaten.

Komt u voor vergoeding in aanmerking, dan ontvangt u geen rekeningen maar worden de kosten door BTSW direct gedeclareerd bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

Als de kosten van het onderzoek en de behandeling van dyslexie niet vergoed worden door de gemeente - omdat uw kind niet voldoet aan de voorwaarden – neem dan contact met BTSW op voor de mogelijkheden.